MaP Verzie - chronológia zmien

MaP verzia 14 - 4.5.2018
 
 
MaP verzia 15. 1. 2018
 
 
MaP verzia 29.4.2016
 
Úprava výpočtu odvodu do zdravotného poistenia pri súbežných pracovných pomeroch.
 
Pri súbežných pracovných pomeroch sa vymeriavací základ a odvod do zdravotného poistenia vypočítava tak, ako doteraz, t. j. samostatne za každý pracovný pomer.
Úprava spočíva v tom, že pri výpočte odvodu na poslednom pracovnom pomere, sa porovnáva vypočítaný odvod z celkového vymeriavacieho základu so sumou čiastkových odvodov a v prípade potreby sa rozdielna hodnota pripočíta k sume odvodu. Obyčajne je to 0,01 eur.
Ak pri výpočte mzdy takáto situácia nastane, program úpravu zobrazí v auditlogu po výpočte mzdy.
 
Úprava pre DPS - Tvorba platobných príkazov.
 
Pri tvorbe platobných príkazov program pri vzniku záznamu do zložky "VPB - návrhy úhrad" a vyhľadávaní bankového spojenia v zložkách "Bankové spojenie cudzie" a "Bankové spojenie cudzie - zamestnanci" kontroluje, či na bankovom účte nie je nastavený zámok.
 
Úprava funkcie tvorby mzdového interného dokladu.
 
Na žiadosť viacerých užívateľov sa po skončení funkcie tvorby mzdového interného dokladu do triedy "Mzdové účtovné operácie" a zostáv nad zložkou "Mzdový interný doklad" dostanú aj mzdové zložky, o ktorých sa neúčtuje - t. j. nemajú pridelenú kontáciu. Napríklad MZ 520 - Plat na účet....
V zostavách je možné vidieť tieto mzdové zložky bez prideleného účtu.
 
Úpravy v systéme Noris.Next.
 • trieda Zaradenie zamestnanca - zoraďovanie záznamov na spodnej záložke  - podľa najvyššieho dátumu.
 • trieda Nemoc - na označených záznamoch sa pri použití ikony "Súčet" v stavovom riadku prehľadu triedy zobrazí súčet pracovných aj kalendárnych dní.
 • na nových Kartách zamestnancov, vzniknutých použitím funkcie "Kópia karty zamestnanca" - je dátum aktualizácie zdravotnej poisťovne totožný s dátumom vzniku PPV (podobne ako na pôvodných KZ).
 
Výplatný lístok - zostava 21176.
 
Upravený výplatný lístok. Okrem čerpania dovolenky sa zobrazuje aj nárok a čerpanie prekážok v práci - MZ 031 - návšteva lekára, 032 - sprevádzanie.
Postupne budú upravené aj ostatné výplatné pásky.
 
 
MaP verzia 7.4.2016
 
Evidencia čerpania prekážok v práci vo formulári "Hrubé mzdy".
 
Oprava evidencia čerpania prekážok v práci vo formulári "Hrubé mzdy".
•    Zobrazovanie hodnôt v hodinách, alebo dňoch závisí od konfigurácie.
•    Hodnoty sa napočítavajú od začiatku roku po posledné uzatvorené obdobie.
•    Napočítavajú sa iba MZ 031- Prekážky v práci - sprevádzanie H7 , MZ 032 -  Prekážky v práci - sprevádzanie H7
 
 
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.
 
Pridaná možnosť zadať identifikačné údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa  - statický vzťah na triedu "Kontaktná osoba" a následne na "Organizácie".
 
V prípade, že osobou povinnou podať prehľad za zamestnávateľa je :7
fyzická osoba – uvedie sa priezvisko, meno, titul, rodné číslo (ak nemá rodné číslo, vyplní sa dátum narodenia), 
právnická osoba – uvedie sa obchodné meno alebo názov, právna forma a daňové identifikačné číslo (DIČ). 
 
Právnická osoba / fyzická osoba – uvedie sa sídlo / trvalý pobyt. 
 
 
Paušály a zrážky - zmena evidencie bankového účtu
 
Zmeny v evidencii bankového spojenia v triede "Paušály a zrážky":
 
•    po inštalovaní verzie sa jednorázovo číslo bankového účtu  v tvare „IBAN“ prekopírovalo do bežného "čísla účtu".
•    pri zadávaní novej položky v PaZ je nevyhnutné vyplniť číslo účtu „IBAN“ a „Kód banky“. Pri uložení záznamu sa číslo „IBAN“ nakopíruje do bežného účtu.
•    Program umožňuje uložiť záznam aj vtedy, keď nie je IBAN vyplnený. (pre nejaké prípady platieb do krajín, kde nie je IBAN ).
 
Kontroly v triede "Paušály a zrážky":
 
•    Kontrola na kód banky v IBANe a kóde banky. V prípade nezrovnalostí systém zobrazí hlásenie: "Kód banky nesúhlasí s kódom banky v IBANe"
 
.•    Kontrola na účet v tvare IBAN. V prípade, že zadaný účet nezodpovedá, systém zobrazí hlásenie: "Neplatný kontrolný súčet IBAN".
 
 
Štatistický výkaz ÚNP 1-01 za rok 2015.
 
Aktualizovaná zostava za rok 2015.
Upravený výpočet riadkov  2,3,8,9,12,13.
Program napĺňa jednotlivé riadky hodnotami podľa nastavenia mzdových zložiek v triede "ÚNP 1-01 definícia".
 
 
Štatistický výkaz Práca 2-04 za rok 2016.
 
Aktualizovaný formulár pre rok 2016.
Hodnoty v riadkoch štatistiky: 11,14,15,16,17,18,19,20,21 sa naplňajú podľa nastavenia položiek v triede "Sumy mzdových zložiek". 
 
 
Úprava prehľadu tried RZD a Plán dovolenky - pridanie účtovného strediska.
 
Do prehľadu tried:"Ročné zúčtovanie dane" a "Plán dovoleniek"
boli pridané stĺpce pre referenciu a názov účtovného strediska.
 
Veľkosť a postavenie pridaných stĺpcov môžete ručne upraviť - použitím pravého kliku myši a výberom z uvedených volieb: Uložiť nastavenie stĺpcov, Zoznam dostupných stĺpcov, Zmazať uložené nastavenie stĺpcov.
 
 
Opravený výpočet rokov a dní praxe.
 
•    Základná evidencia o dĺžke praxe (viac druhov) je uvedená na "Karte zamestnanca" a v triede "Predchádzajúce zamestnanie".
 
•    Vo výpočte mzdy sa k evidovanej praxi na KZ pripočítavajú dni aktuálneho obdobia, za ktoré sa počíta mzda. V prípade, že je na KZ uvedený dátum ukončenia PPV, alebo doba určitá v mesiaci nasledujúcom po mesačnej uzávierke - vo výpočte mzdy sa pripočítajú aj tieto dni.
 
•    V mesačnej uzávierke sa vypočítaná prax z výpočtu mzdy presunie na "Kartu zamestnanca".
 
•    Editácia dátumu ukončenia PPV, alebo doby určitej na Karte zamestnanca (ak je dátum v aktuálnom období) sa okamžite po uložení záznamu zobrazí na KZ.
 
Úpravou výpočtu dní a rokov praxe by sa mali odstrániť problémy pri zobrazované odpracovaných rokov v zápočtovom liste a platových postupoch počas mesačnej uzávierky.
 
MaP verzia 17.3.2016
 
Úprava zostavy 210221 – Zložky funkčného platu pracovníkov (pre DFNsP)
 • Doplnený parametrický filter na referenciu profesie
 • Upravené zobrazovanie platového tarifu a triedy (stĺpec TR/ST) po zmenách v číselníku platových taríf.
 
Úprava zostavy 212342 – Potvrdenie na dávku v nezam. str. 2
 • Oprava zobrazovania vymeriavacích základov vybraného zamestnanca
 
Úprava zostavy 210158, 210252 – Výplatný lístok (6“) (pre DFNsP)
 • Zobrazovanie referencie platového tarifu a triedy (Tarif) po zmenách v číselníku platových taríf na výplatných páskach .
 
Úprava zostáv -  „Potvrdenie o príjme“
 • Oprava riadkov 05a, 05b v Potvrdení o príjme – aktuálny rok a riadkov  04a, 04bv Potvrdení o príjme – minulý rok   u zamestnancov, ktorým sa vrátil odvod zo sociálnej poisťovne a u zamestnancov so súbežnými pracovnými vzťahmi (zdravotné poistenie).
 
Trieda „Ročné zúčtovanie dane“
 • Doplnenie atribútu „Súhlas so zasl. údaj“  ( A/N )
 
 
Úprava zostavy 210517 – Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
 • aktualizovaná zostava pre rok 2016 – doplnený súhlas so zaslaním údajov
 
 
Trieda Rezervy a povinné zrážky
 • Pridaná možnosť aplikovania filtra. Pri výbere sa zobrazuje zoznam filtrov z triedy Výpočet miezd.
 
 
Trieda „Výkaz pre soc. poisťovňu“
 • Úprava – oprava ručnej editácie výkazu. Po uložení sa všetky zmeny v jednotlivých stĺpcoch uložia, sumár v hlavičke výkazu sa prepočíta.
 
Trieda „Výpočet mzdy“
 • Úprava – pri súbežných pracovnoprávnych vzťahoch sa výpočet daňového základu a dane presunie na  KZ, kde je vyšší príjem (nenastanú prípady mínusovej výplaty).
 
 
Trieda „Paušály a zrážky“
Z dôvodu dopracovania funkcionality v iných častiach systému (export bankových výpisov do ŠP, využívania funkcie automatického párovania bankových výpisov v triede „Platby miezd“, využívania vnútropodnikovej banky..) sa v triede „Paušály a zrážky“ opätovne sprístupnili atribúty „číslo účtu“ a „kód banky“.
Užívateľ v súčasnosti pri pridaní položky do PaZ musí vyplniť „číslo účtu“, „IBAN“ aj „kód banky“.
Pravdepodobne v nasledujúcej verzii program pri uložení záznamu doplní údaj do „čísla účtu“ automaticky.
Pridané kontroly:
„Čiastočné vyplnené údaje pre bankové spojenie“  -v prípade, že vyplníte číslo účtu, IBAN, ale nevyplníte kód banky.
„Neplatný kontrolný súčet IBAN“ – kontrola účtu IBAN – nesprávne číslo účtu
„Kód banky nesúhlasí s kódom banky v IBANe“ – v prípade, že „kód banky“ a kód banky v IBAN – nie sú totožné.
 
 
MaP verzia 24.2.2016
 
Trieda Hlásenie o dani - Úprava xml súboru  - Prehľad o dani
Aktualizovaný xml súbor pre Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň – pre rok 2016.
Atribút „druh“ hlásenia je predplnený na „riadny“. (ak užívateľ zabudol atribút vyplniť, program automaticky označil hlásenie ako „opravné“)
Telefónne číslo  - dopĺňa z údajov v triede „Zamestnanci“.
 
Trieda Číselník mzdových zložiek - Pridanie MZ 040, 041
040 - Nepeňažný príjem - poľ. výroba - 200 Eur - Zákon 595/2003, § 5, ods. 7 , písm. l,
Nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov.
041- Nezdanená sociálna výpomoc - 2000 Eur - Zákon 595/2003, § 5, ods. 7 , písm. m,
Sociálna výpomoc vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa. Suma nad 2000 Eur sa zdaňuje.
 
Zadané sumy sú nezdanené a nevstupujú do vymeriavacích základov pre výpočet odvodov a DDS. Kontrola na prečerpanie – pri výpočte mzdy. V auditlogu vypočítanej mzdy sa zobrazí informácia o prekročení limitu – program nedovolí mzdu vypočítať.
V súvislosti s pridaním MZ bola aktualizovaná zostava 212255 Potvrdenie o príjme – aktuálny rok – riadky 02 a 03 – „Úhrn príjmov oslobodených od dane“
 
Trieda - Paušály a zrážky
Možnosť pridať číslo účtu iba v tvare IBAN.
Vzhľadom na to, že od 1.2. 2016 sa používa účet v tvare IBAN je staré číslo úctu nedostupne (atribút „číslo účtu“ a „kód banky“) .  Tieto atribúty budú v nasledujúcich verziách odstránené.
Pri zadávaní bankového spojenia preto treba zadať už len IBAN .Pôvodná väzba - prepočet IBAN zo starého účtu – bola odstránená a nahradená kontrolným súčtom IBANu.
Ak je nutné zmeniť pôvodné číslo účtu zamestnancovi (napr. na zasielanie výplaty), nemusíte zmazať starý a vytvoriť nový záznam  „Plat na účet“, ale v starom zázname prepíšete iba IBAN.Vtedy nastane situácia, že uvidíte aj staré – neprístupné číslo aj nový IBAN. Program však správne vytvorí platobný príkaz – pri tvorbe platobného príkazu sa použije iba IBAN.
Úprava výplatnej pásky – pre vybraného užívateľa
210158, 210252
 
Zostava - Potvrdenie o príjme – minulý rok
Oprava zobrazovania v riadku 04b – výsledok RZZP 2014 – sa okrem celkového poistného pripočíta aj k zdravotnému poistnému.
 
Trieda  - Ročné zúčtovanie dane
Úprava predplnenia RZD - Ak v roku 2015 zamestnancovi bol zrazený nedoplatok z RZZP (MZ 870, 876, 878), vo formulári RZD sa táto čiastka pripočíta do stĺpca „Zdravotné poistenie“ (pôvodne sa pripočítala k sociálnemu poisteniu). Týmto spôsobom sa následne upravia  na doklade RZD riadky 00c a 00d.
 
Úprava evidencie praxe
Úprava započítava dni praxe do celkovej doby praxe aj v prípade, že dátum ukončenia PPV, prípadne doby určitej je zaevidovaný na karte zamestnanca dopredu niekoľko mesiacov.
Celková doba praxe sa následne v zápočtovom liste zobrazuje správne.
 
 
Úprava súboru – pre DDS – NN Tatra Stabilita.
V súbore sa miesto rodného čísla zobrazuje účastnícke číslo zmluvy.
 
 
 
 
MaP - verzia 14.1.2016
 
Ročná uzávierka 2015
 
Dôležité upozornenie: pred spustením ročnej uzávierky nezabudnite vytvoriť zálohu databázy.
 
1 - Ročná uzávierku spustíte rovnakým spôsobom ako mesačnú uzávierku – t. j. spustením funkcie “Mesačná uzávierka miezd” vo triede “Výpočet mzdy.
 
 
2 – po spustení funkcie počkajte, až sa na obrazovke zobrazí informácia o ukončení uzávierky. Pozorne si prezrite auditlog uzávierky – prípadne vytlačte.
 
 
3 - Skontrolujte – či program vygeneroval kalendáre pre rok 2016 – či je vygenerovaný kalendár 001 – a to aj v tom prípade, že ho nepoužívate.
Poznámka: Ešte pred ročnou uzávierkou si skontrolujte či máte zadaný na kalendároch správny základný a zvýšený nárok na dovolenku. Je to dôležité pre správny prepočet dovolenky pri ročnej uzávierke.
 
4 – Ak ste mali na kalendári v minulom období vykliknuté sviatky /pri mesačných mzdách/ treba ich vykliknúť aj vo vygenerovanom kalendári na tento rok.
 
Postup:
 • Rozkliknite príslušný kalendár
 • Pomocou ikonky „Nastavenie záložiek“ doplňte do spodných záložiek triedu „Typ pracovnej doby“
 • Spodnú záložku „Typ pracovnej doby“ otvorte a v stĺpci „Sviatok“ zafiltrujte všetky dni, ktoré sú označené ako sviatok
 • V otvorenom formulári konkrétneho dňa vykliknite „sviatok“ a záznam uložte.
 
5 - Činnosti po uzávierke
· Kontrola zostatku dovolenky – opravte zostatok dovolenky u zamestnancov na
rodičovskej dovolenke, ktoré začali pred rokom 2015
· Kontrola vynulovania hodín na KZ – nahrávané hodiny nadčasu, absencie a dohôd o vykonaní práce v roku 2015
· Kontrola platových postupov
· Kontrola zmien zdravotnej poisťovne
· Vytvorenie zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky. Použite šablónu - 21136 - Dovolenka - tvorba rezervy – v triede Karta zamestnanca.
 
 
Ak ste spustili ročnú uzávierku – mzdové konštanty a úprava výpočtu mzdy platná v roku 2016 sa aktualizovali automaticky.
 
 
Mzdové konštanty pre výpočet miezd  - platné od 1.1.2016
 
Trieda: Konfigurácia miezd - 21195
Minimálna mesačná mzda - 405,00 Eur
Minumálna hodinová mzda - 2,3280 Eur
Nezdaniteľná časť základu dane  - ročná - 3803,33
Nezdaniteľná časť základu dane  - mesačná 316,94
Max. VZ pre náhradu pri dočasnej práceneschopnosti - 42,1968
 
Všetky platné konštanty si môžete overiť v triede „Konfigurácia miezd“ – ikonka – Zoznam platných konštánt pre výpočet.
 
Trieda:  Druhy platieb do fondov -  21503
 
max. VZ pre odvod do ZP
Max. VZ pre odvody do SP (okrem úrazového poistenia)
 
 
V súvislosti so zmenou minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy sú upravené aj minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti práce.
 
Minimálne výšky pomernej časti mzdy od 1.1.2016
Pracovná pohotovosť - neaktívna časť na pracovisku - 2,328
Pracovná pohotovosť - neaktívna časť mimo pracoviska - 0,4656
Nočná práca - 0,4656
Sťažený výkon práce - 0,4656
 
 
Zmeny na Karte zamestnanca
 
 • Možnosť vkladať fotografiu zamestnanca.
Na záložke  „Základné“ – zvislým posuvníkom sa posuňte pod údaje o trvalom a prechodnom bydlisku. Fotografiu vložíte/odstránite pomocou ikoniek.
 
 • Informácia o čerpaní prekážok v práci na KZ. Platí tak, ako pri dovolenke, že na KZ sú zobrazené údaje k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca
 
 
Trieda: Výpočet mzdy  21104
 
 • úprava výpočtu mzdy  - automatické členenie dovoleniek
 •  
Do triedy Konfigurácia miezd pridaná ďalšia konfigurácia "Automatické členenie dovoleniek".
 
Nastavenie:
ÁNO = ak sa v mesačnom spracovaní miezd nahrá čerpanie dovolenky MZ 351 - vo výpočte miezd sa toto čerpanie podľa zostatku vlaňajšej dovolenky rozčlení na čerpanie dovolenky minuloročnej - MZ 352 a čerpanie dovolenky aktuálneho roka  - MZ 351.
 
NIE = čerpanie minuloročnej dovolenky a dovolenky aktuálneho roka  podľa nahrávaných údajov v mesačnom spracovaní miezd, t. j. užívateľa zadáva aj MZ 351, aj MZ 352. program čerpanie v zmysle rozdeľovania a tohtoročnú a minuloročnú nekontroluje.
 • Progrevne zdaňovanie
- výpočet preddavku dane z príjmu – vzhľadom k tomu, že k 1.7.2015 sa výška životného minima nemenila a ostáva na výške 198,09 – výška nezdaniteľnej časti sa nemenila.
 
 • Študenti
- Žiakom a študentom stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov, sa od 1. januára 2016 ostáva hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody, a to suma 200 eur.
 
Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných
 
552,08 eura - hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2015 a pokračuje v roku 2016 (je 67 % z 824 eur).
 
574,86 eura - hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2016 (67 % z 858 eur).
 
 
Karta zamestnanca – Potvrdenie o príjme
 
 • individuálne – kliknutím na ikonu
 • hromadne – po označení záznamov – výber šablóny zo zoznamu šablón. Zobrazuje sa tam parametrické okno, v ktorom môžete zapísať úpravu riadku 001 v potvrdení. Ak okno necháte prázdne, iba kliknete OK – program vytlačí hromadne Potvrdenia o príjme za rok 2015.
 • Potvrdenie o príjme za rok 2015 – budeme distribuovať v nasledujúcej verzii.
Potvrdenie o príjme - aktuálny rok (potvrdenie pre rok 2016)
Potvrdenie o príjme - minulý rok (potvrdenie pre rok 2015)
 
 
MaP - verzia 25.11.2015
 • v NN sprístupnená možnosť zobrazenia a tlače zostáv "Potvrdenie o príjme  - aktuálny rok" a "Potvrdenie o príjme - minulý rok" použitím ikonky v prehľadu triedy.
MaP - verzia 20.11.2015
 
oprava zostavy

oprava vytvorenia zostavy "Potvrdenie o príjme  - aktuálny rok", "Potvrdenie o príjme - minulý rok"(Potvrdenie nebolo možné zobraziť)

 • úpravy v triede ELDP

pridaný atribút: "Ručne zadaný dátum".V niektorých prípadoch je potrebné upraviť dátumy začiatku a konca PPV na formulári ELDP. Ide o staršie prípady, kedy sa opakovaný PPV zadával v triede Zaradenie zamestnanca. (Od roku 2015 je potrebné požívať funkciu Kópia karty zamestnanca - v prípade, že chcete zachovať pôvodné osobné číslo a evidovať poradie PPV).

 • zmena zadávania orientačného čísla
zmena typu atribútu "orientačné číslo" z adresy Karty zamestnanca. Teraz je možné zadať orientačné číslo aj v tvare 125A (s použitím písmen).
 
MaP - verzia 12.11.2015
 • úprava formulára Karta zamestnanca
na záložku "Prax" pridané sledovanie nároku a čerpania prekážok v práci (Návšteva lekára - MZ 031 a Sprevádzanie - MZ 032). Zobrazované čerpanie prekážok v práci sa aktualizuje v mesačnej uzávierke - podobne ako dovolenka.
 
MaP - verzia 5.11.2015
 • úprava výpočtu mzdy  - automatické členenie dovoleniek
Do triedy Konfigurácia miezd pridaná ďalšia konfigurácia "Automatické členenie dovoleniek".NastavenieÁNO = ak sa v mesačnom spracovaní miezd nahrá čerpanie dovolenky MZ 351 - vo výpočte miezd sa toto čerpanie podľa zostatku vlaňajšej dovolenky rozčlení na čerpanie dovolenky minuloročnej - MZ a 352 a čerpanie dovolenky aktuálneho roka  - MZ 351NIE = čerpanie minuloročnej dovolenky a dovolenky aktuálenho roka  podľa nahrávaných údajov v measčnom spracovaní miezd, t.j. užívateľa zadáva aj MZ 351, aj MZ 352. program čerpanie v zmysle rozdeľovania a tohtoročnú a minuloročnú nekontroluje.
 
MaP - verzia 10.11.2015
 • úprava Hromadného oznámenia do zdravotných poisťovní
Možnosť vytvoriť hromadné oznámenie do ZP pre dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a brigádnické činnosti študentov na základe vzniku a zániku PPV na Karte zamestanca. Do atribútu "Typ výberu" je pridaná nový typ - "DOhody (Podľa KZ). Po spustení funkcie program vytvrí položky do hromadného onámenia na základe údajom z karty zamestnanca.Vytvárať Hromadné oznámenie do poisťovní pre dohodárov na základe údajov v Hromadnom oznámení je zachovaná ( Typ výberu = "Do 8 dní...", alebo "Všetko"
 
 
MaP - verzia 29.10.2015
 • úprava funkcie 21214 Prepočet priemerov
V triede Priemer pre náhrady bola upravená funkcia "Prepočet priemerov".Štvrťročné výpočty priemerov na náhrady vykonáva mesačná uzávierka.V prípade potreby (zistená chyba v priemeroch z dôvodu nesprávneho nastavenie mzdovej zložky) je možné priemery na náhrady prepočítať ručne - spustením tejto funkcie. Funkcia prepočíta priemery podľa aktuálneho nastavenia mzdových zložiek.
 
MaP - verzia 20.8.20151
 
- zmena výpočtu preddavku dane zo závislej činnosti u súbežných pracovných pomerov.Pri výpočte preddavku na daň program spočítava základy dane a až následne vypočíta výšku preddavku. Doteraz sa preddavok na daň vypočítaval na každej karte zamestnanca pri súbežných pracovných pomeroch zvlášť.Súbežné pracovné pomery:a - karty zamestnanca, ktoré majú rovnaké osobné číslo (jedna vznikla funkciou kopírovania karty zamestnanca)b - na vedľajšej karte je vyplnený vzťah na hlavnú kartu - funkcionalita, ktorá bude postupne v programe zanikať.Výpočet:Pri výpočte mzdy program presunie výšku daňového základu a odvodov na jednu kartu a následne tam dopočíta preddavok na daň v poradí:ak existujú súbežné karty s rôznymi druhmi PPV - program daňový základ a poistné presunie na kartu s PPV = 1 t. j. pracovná zmluva.ak existujú súbežné karty s rovnakými druhmi PPV - program daňový základ a poistné presunie na kartu so starším dátumom vzniku PPV.Užívateľ vo formulári vypočítanej mzdy vidí na hornej záložke "Dane" pri jednej karte - sumu daňových základov a poistného a na druhej karte ostávajú atrubúty prázdne.