Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok (DHaNM)

Metodické usmernenie k zmenám v module Majetok v súvislosti so zmenami v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov od 1.1.2015