Účtovníctvo - Výkaz Účtovná závierka k 31.12.2014

Na základe opatrenia MF SR z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov je pre účely ich zostavenia k 31.12.2014,verzia IS NORIS rozšírená o možnosť vytvorenia podkladových súborov pre elektronické vykazovanie na internete a zobrazenie v štruktúre súborov FDF,PDF.

Výkaz  :
Účtovná závierka pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve, zložený z častí:

  • Súvaha Úč POD 1-01
  • Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01


 je  riešený obdobnou technológiou, ako výkazy v predošlých obdobiach s využitím parametrov v konfiguračnom nastavení zložky Účtovné zostavy a základných identifikačných údajov v zložke Organizácia vlastná.  

  • Spracovanie  údajov


Podklady získame vygenerovaním zostáv v evidencii účtovníctva / účtovné zostavy.

Formulár záznamu  s definíciou jednotlivých riadkov je identifikovaný ako vzťah na podkladovú šablónu, ako aj o vzťah na definíciu šablóny v štruktúre PDF. Formulár v štruktúre PDF (FDF) je spracovaný v 100% zhode s originálnym tlačivom zverejneného na stránke Finančnej správy SR

 


 

Po vygenerovaní dát a ich uložení  je umožnené šablóny aplikovať nad prehľadom Uložených zostávRozhranie pre  určenie možnosti vytvorenia súboru v štruktúre „FDF“ a uloženia do vybraného adresára dátového zariadenia (disk, USB kľúč, ...)

 


V prípade potvrdenia otázky na „ANO“ je umožnené vytvoriť fdf súbor a následne z podkladových dát vytlačiť formulár v štruktúre dokumentu „PDF“ 

  1. Vytvorenie súboru v xml štruktúre je umožnené aplikovaním funkcie:
    Účtovná závierka podnikateľov v PU (xml) nad formulárom uloženej účtovnej zostavy 
  2. Distribúcia knižníc,  scriptov a formulárov
Inštalačné súbory sú súčastou distribúcie ekonomiky, ktorá nie je určená pre príspevkové a rozpočtové organizácie.


  1. Definovanie výkazu

Aktivovaním funkcie Offline import v záložke Účtovných zostáv / Základné operácie


Podkladový súbor: 20141231_ucpod_zavierka.TXT


 

  


 

Po úspešnom na importovaní výkaz z aktivujeme funkciou „Kontrola zostavy“


 


 
Upozornenie:

Jednotlivé časti výkazu sú formulované v definícii riadkov iba vo všeobecnej rovine, kde všeobecné analytické členenie je nutné pre potreby konkrétnej firmy dodefinovať.


 

Súvisiaca dokumentácia: